۲۵ آبان ۱۳۸۹

مظنون


           Lower Yosemite Fall byAnsel Adams
منصوره اشرافی
کلمه
نارنجک نبود
ضامن کشیده پرتابش کنند
با تکراری از فوران نقطه‌هایش
در تکثری بی‌پایان

اما
دستگیرش می‌کنند
به دورش سیم خاردار می‌پیچند
و گاه، در مربعی سیاه
تیربارانش می‌کنندهیچ نظری موجود نیست: