۷ دی ۱۳۹۴

کوتا ه / گا هی خود ت را پنها ن کن !


Frida Kahlo. Fulang-Chang and I.
Frida Kahlo. Fulang-Chang and I. 1937. Oil on composition board. 40 x 28 cm. The Museum of Modern Arts, New York, NY, USA.
محمود معتقد ی


" .... پد را ن شا ن / د رمز رعه  د ا ر ند/ د یا نت می کا رند

و نگا ه هریک /  فوا ره ا ی ا زحیرت ......"

( ا . خویی  )


  ترا نه  گلسرخی و

 قا بی بر کر ا نه آ وا ز ش

 بوی  یا سی و / جنگل سرزمین ها ی  زا نویت

 جشن شبعد ه ا ی  و/  پروا ز کود کی

که ا ز ترا شه ها ی  تو می نوشد

  سا عت با د را می  شنوی ؟

 کنج موها ی عا سقت

هزا ر تیغه  /   ما ند ه  به د ریا یش


              *

خا کستر  ا سب ها ی تشنه  و

 د ریچه ا ی به شنبه ها ی با ستا نی ا ت

 پا ی سیا ه  مشقی و/  چشمی/ که  با تو سخن می گوید   

  کوچه  برهنه می شود

  ا ز  پرسش د رخت و / پا ر ه ها ی  خیا با ن

کسی هنوز /  به  لب ها ی تو

شلیک می  کند


        *

د ریا /  به جزیره ها ی تو  سقوط می کند

مثل گلو له ا ی /  تشنه تر ا ز هزا ره نا مت

  ضیا فت عشق بود  و/

 تر ا نه ا ی  ا ز سمت وا ژ ه ها ی  د لتنگی  ا ت

می بینی رفیق !

گوز ن ها ی خسته

  به یا د  فوا ر ه ها ی  رفته  می رسند


         *

نا صری ممنوع / به  صحنه ه می رود

 ا ز قطره قطره ها ی خو نش !

به نا م پد ر /  پسر

( و گا هی ) ر وح ا لقد س


             *


پنجر ه ا ی شبیه چشم ها  ی تو می خوا ند

آ سیا ب ها ی ند یده و  / نتی  گمشد ه

 به رنگ خا طر ه ا ش !

   کمکش کنید  

کوتا ه / گا هی خود ت را  پنها ن کن !امرداد 89

هیچ نظری موجود نیست: