۱۹ مرداد ۱۳۹۱

یک نقاشی از منصوره اشرافی


عنوان تابلو:" تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را"
Mansoureh Ashrafi painting
( نقاشی از منصوره اشرافی)
Dimensions:80 * 60

هیچ نظری موجود نیست: