۱۰ شهریور ۱۳۹۱

یک شعر _ یک نقاشی


یک شعر _ یک نقاشی


رتگ و روغن بر بوم_ منصوره اشرافی 1385
رنگ و روغن بر بوم_ منصوره اشرافی


جایی


جایی میان شب
جایی میان سنگ ها
جایی میان شوره زار،
ریشه می دوانم.

خار در چنگ،
عشق و آتش و درد را
جایی
همین نزدیکی ،
خیال می کنم.

و میان سکوتِ خواب
خورشید می شوم.


منصوره اشرافی_ از مجموعه در دست انتشار


هیچ نظری موجود نیست: